Rev.Fr.Savari. S

Home   »   Rev.Fr.Savari. S

Photo
Priest 
Name Rev.Fr.Savari. S
Date of Birth 29.4.1943
Date of Ordination 21.12.1971
Feast Day December 3
Blood Group
Phone 94433 41641
Email